Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

a) Katalóg tovarov DIVEX, ktorého súčasťou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DIVEX, s.r.o. (ďalej len "VOP") je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "OZ"). Kúpna zmluva medzi spoločnosťou DIVEX, s.r.o. (ďalej len "dodávateľ"), ako predávajúcim a objednávateľom ako kupujúcim, sa uzaviera na základe objednávky objednávateľa a jej akceptácie dodávateľom, kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného v katalógu dodávateľa. Kúpna zmluva je platne uzavretá po splnení podmienok stanovených týmito VOP. Tieto VOP sú na základe § 273 OZ súčasťou kúpnej zmluvy. 
b) Na platnosť iných obchodných podmienok je vždy potrebný písomný súhlas DIVEX, s.r.o.

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom sa riadi slovenským právom. Bez výslovného súhlasu dodávateľa sú dodávky do zahraničia vylúčené a objednávateľ preberá tovar od dodávateľa v Slovenskej republike

KÚPNA ZMLUVA A JEJ NÁLEŽITOSTI

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ktorých náležitosťami sú: 
a) objednávka objednávateľa, ktorej súčasťou sú údaje o množstve, druhu tovaru, kód objednávaného tovaru podľa katalógu DIVEX, identifikačné, fakturačné a dodacie údaje, 
b) objednávka môže byť doručená faxom, poštou, e-mailom, telefonicky, alebo prostredníctvom internetového obchodu.
c) zákazník zodpovedá za správnosť údajov uvedených v objednávke. DIVEX je oprávnený kontaktovať zákazníka a požadovať od neho doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke.
d) pokiaľ tovar uvedený v objednávke nie je možné dodať v požadovanej lehote alebo v požadovanom množstve alebo v požadovanom technickom, či farebnom prevedení, DIVEX o tejto skutočnosti bezodkladne informuje zákazníka a dohodne si s ním ďalší postup.
e) potvrdenie objednávky dodávateľom, vrátane kalkulácie ceny.

PODMIENKY DODÁVKY TOVARU

Tovar sa dopravuje na miesta dodania (ďalej takisto "miesto určenia") stanoveného podľa objednávky objednávateľa. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje dodávateľ. Platba za prepravu je kalkulovaná osobitne a hradí ju objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky sú nezáväzné. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov odberateľa na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky sú prípustné.

PLATOBNÉ PODMIENKY

V cenách uvedených v katalógu nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Objednávateľ je povinný zaplatiť za tovar cenu určenú v katalógu spolu s DPH. V prípade objednávky nižšej ako 200€ bez DPH si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 35€ bez DPH. Po dodávke tovaru je dodávateľ povinný vystaviť a zaslať objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Objednávateľovi je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet DIVEX uvedený na faktúre, alebo v hotovosti pri prebratí tovaru. Termín platby určuje zmluva. Ak nebude stanovené inak, je objednávateľ povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od prebratia tovaru. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty zákazky, alebo je oprávnený zaslať tovar na dobierku. Dňom zaplatenia ceny je deň pripísania čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene vrátane dane z pridanej hodnoty na účet dodávateľa. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň odovzdania tovaru objednávateľovi. Pri omeškaní so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške určenej ustanovením § 369 OZ. DIVEX je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi k vymáhaniu tretej osobe.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, ZÁRUKA ZA AKOSŤ

Dodávateľ poskytuje záruku na akosť dodaného tovaru v dĺžke 36 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom. Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prevzatí objednávateľom vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok. Objednávateľ je povinný skontrolovať tovar okamžite po jeho prevzatí. Pokiaľ objednávateľ zistí poškodenie dodaného tovaru, spôsobené pri preprave, je povinný uviesť túto skutočnosť pri prevzatí v dodacom liste. Reklamácia množstva a iných zjavných vád tovaru musí byť odberateľom uplatnená do 3 pracovných dní od dátumu prevzatia tovaru. Reklamácia skrytých vád musí byť uplatnená okamžite po ich zistení, najneskôr do 36 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Reklamácia musí byť uplatnená písomne, rozhodujúcim pre posúdenie lehoty je dátum odoslania. Oprávnenosť reklamácie musí byť v prípade akostných vád doložená vzorkou vadného tovaru, alebo úradným zistením vady. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej fakturovanej čiastke. Miestom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady je sídlo dodávateľa. Objednávateľ nemá okrem nároku z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu zisku ušlého v dôsledku dodania tovaru s vadami.

VRÁTENIE TOVARU

Objednávateľ má právo vrátiť tovar do 7 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar môže byť vrátený len po prechádzajúcej dohode s dodávateľom, a to nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale na adresu určenú dodávateľom. Náklady na dopravu tovaru hradí Objednávateľ. Po prevzatí vráteného tovaru vystaví dodávateľ dobropis na kúpnu cenu (bez dopravných nákladov) a vráti v dobropise uvedenú čiastku prevodom na účet odberateľa. Právo na vrátenie tovaru nevzniká v prípade, že tovar bol vyrobený podľa zvláštnej objednávky a nie je uvedený v katalógu, alebo ak na tovar bola poskytnutá zľava.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru podľa katalógu DIVEX uzavreté medzi objednávateľom a dodávateľom. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú v zmysle § 273 OZ prednosť pred týmito VOP. Tieto obchodné podmienky sú platné odo dňa 15.07.2009.

DIVEX, S.R.O.