Dodacie a platobné podmienky

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

PODMIENKY DODÁVKY TOVARU

Tovar sa dopravuje na miesto dodania (ďalej takisto "miesto určenia") stanoveného podľa objednávky objednávateľa. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje dodávateľ. Platba za prepravu je kalkulovaná osobitne a hradí ju objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky sú nezáväzné. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov odberateľa na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky sú prípustné.

PLATOBNÉ PODMIENKY

V cenách uvedených v katalógu nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Objednávateľ je povinný zaplatiť za tovar cenu určenú v katalógu spolu s DPH. V prípade objednávky nižšej ako 200€ bez DPH si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 35€ bez DPH. Po dodávke tovaru je dodávateľ povinný vystaviť a zaslať objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Objednávateľovi je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet DIVEX uvedený na faktúre, alebo v hotovosti pri prebratí tovaru. Termín platby určuje zmluva. Ak nebude stanovené inak, je objednávateľ povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od prebratia tovaru. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty zákazky, alebo je oprávnený zaslať tovar na dobierku. Dňom zaplatenia ceny je deň pripísania čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene vrátane dane z pridanej hodnoty na účet dodávateľa. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň odovzdania tovaru objednávateľovi. Pri omeškaní so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške určenej ustanovením § 369 OZ. DIVEX je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi k vymáhaniu tretej osobe.

DIVEX, S.R.O.